bip.gov.pl
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej WORD w Piotrkowie Trybunalskim

Organizacja

Działalnością WORD w Piotrkowie Tryb. kieruje dyrektor, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań.
Dyrektora WORD Piotrków Tryb. powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Łódzkiego.
Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych, samodzielnie w imieniu WORD Piotrków Tryb.
Dyrektor realizuje zadania przy pomocy Z-cy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników działów.
Dyrektor WORD w Piotrkowie Tryb. wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
Strukturę organizacyjną, zasady kierowania oraz zakresy działania wewnętrznych komórek ośrodka określa regulamin organizacyjny WORD Piotrków Trybunalski.


Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim - zatwierdzony Uchwałą Nr 1080/17 z dnia 16.08.2017r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną strukturę organizacyjną, zasady kierowania oraz zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
1) Zarządzie Województwa – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego,
2) Wojewódzkim Ośrodku – należy przez to rozumieć Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim,
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim,
4) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Dział Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim lub Stanowisko realizujące wyodrębnione zadania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 2

Wojewódzki Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260);
2) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 928);
3) Statutu nadanego uchwałą Nr L/913/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalski oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.”

Rozdział II. Struktura organizacyjna i zasady działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3

1. Dyrektor kieruje działalnością Wojewódzkiego Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektora w czasie nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych i Szkoleń lub wskazany, w formie pisemnej, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka.
2. Dyrektor realizuje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych
i Szkoleń, Głównego Księgowego, Kierowników Działów oraz osób zatrudnionych
na Stanowiskach.”

§ 4

1. Dyrektor kieruje Wojewódzkim Ośrodkiem w szczególności poprzez:
1) ustalanie planów działalności Wojewódzkiego Ośrodka,
2) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,
3) zarządzanie mieniem Wojewódzkiego Ośrodka,
4) wydawanie zarządzeń, decyzji i pism okólnych,
5) dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy komórki organizacyjne Wojewódzkiego Ośrodka,
6) ustalanie zakresu i zasad współpracy podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych z komórkami organizacyjnymi podległymi Głównemu Księgowemu,
7) powierzanie zakresu obowiązków pracownikom.
2. Dyrektor może w formie pisemnej upoważnić pracowników Wojewódzkiego Ośrodka do prowadzenia spraw w zakresie oznaczonym w pełnomocnictwie.
3. Dyrektor bezpośrednio nadzoruje załatwianie spraw objętych zakresem działania:
1) Głównego Księgowego,
2) Działu Organizacji i Kadr,
3) Stanowiska ds. Obsługi Prawnej,
4) Działu Informatyki,
5) Działu Obsługi Klienta,
6) Stanowiska ds. BHP i PPOŻ,
7) Działu Egzaminowania,
8) Stanowiska ds. Nadzoru Egzaminów.

§ 5

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Szkoleń nadzoruje załatwianie spraw objętych zakresem działania:
1) Działu Technicznego i Inwestycji,
2) Działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
3) Działu Szkoleń,
4) Stanowiska ds. Obronnych i Informacji Niejawnych.

§ 6

1. Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Szkoleń należy
w szczególności:
1) zapewnienie realizacji zadań przez podległe mu komórki organizacyjne zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami, decyzjami i pismami ogólnymi Dyrektora,
2) kierowanie oraz organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie działalności podległych mu komórek organizacyjnych,
3) opracowywanie planów działalności dla podległych mu komórek organizacyjnych,
4) przeprowadzanie i sporządzanie analiz oraz sporządzanie sprawozdawczości
w zakresie pracy podległych mu komórek organizacyjnych,
5) uzgadnianie zakresu i zasad współpracy podległych mu komórek organizacyjnych
z komórkami organizacyjnymi podległymi Dyrektorowi,
6) nadzór nad przygotowaniem i wykorzystaniem infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji zadań przez podległe mu komórki organizacyjne,
7) nadzór nad organizacją zadań statutowych Wojewódzkiego Ośrodka z zakresu podległych mu komórek organizacyjnych,
8) dbałość o uzyskiwanie właściwych wyników ekonomicznych przez podległe
mu komórki organizacyjne.

2. W zakresie Systemu Zarządzania Jakością w Wojewódzkim Ośrodku,
do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Szkoleń należy:
1) bieżący przegląd i nadzór nad procedurami wewnętrznymi Wojewódzkiego Ośrodka pod kątem zgodności z przepisami nadrzędnymi oraz ich wpływu
na jakość realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek zadań i wizerunek Wojewódzkiego Ośrodka,
2) projektowanie i wnioskowanie zmian procedur wewnętrznych w celu dopasowania ich do przepisów nadrzędnych i poprawy jakości funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka,
3) dbałość o to, by wszyscy pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka na bieżąco znali, rozumieli i stosowali, odpowiednio do zajmowanych stanowisk, przepisy
i procedury wewnętrzne,
4) udzielanie wyjaśnień i instruktarzy pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka dotyczących przepisów i procedur wewnętrznych,
5) podejmowanie działań w celu zaangażowania każdego pracownika
w doskonalenie aspektów jego działalności poprzez realizację usprawnienia działań i czynności,
6) optymalizowanie procesów i czynności zawodowych na wszystkich stanowiskach poprzez wykorzystanie narzędzi i środków maksymalizujących efektywność wykonania zadania oraz synchronizację funkcjonowania poszczególnych stanowisk,
7) określanie procedur odnoszących się do zarządzania ryzykiem i doskonalenia zarządzania jakością, by osiągnąć cele zgodne z ogólnymi kierunkami działania
i rozwoju organizacji,
8) dbałość o to, aby każdy pracownik był świadomy i identyfikował się z zasadą,
że jakość jego pracy to jakość realizacji zadań przez Wojewódzki Ośrodek
i wizerunek Wojewódzkiego Ośrodka na zewnątrz,
9) udział w zleconych przez Dyrektora kontrolach i wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających,
10) przedkładanie Dyrektorowi protokołów z kontroli i wniosków z wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

§ 7

Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami oraz w sposób umożliwiający należyte zarządzanie Wojewódzkim Ośrodkiem i zapewniający możliwość prawidłowego ustalania:
a) stanu poszczególnych aktywów i pasywów oraz ich zmian,
b)poniesionych kosztów, osiągniętych przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz wyniku finansowego,
c) danych niezbędnych do rozliczeń finansowych,
d) danych niezbędnych do rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych za majątek Wojewódzkiego Ośrodka oraz do funkcjonowania systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej i sporządzania sprawozdań finansowych,
2) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych, majątkowych i materialnych,
3) prowadzenie gospodarki finansowej Wojewódzkiego Ośrodka w sposób zapewniający terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, prawidłowe zawieranie umów rodzących skutki finansowe, dochodzenie należności, prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych oraz właściwe korzystanie z kredytów bankowych,
4) prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie dokumentacji płacowej
i ubezpieczeniowej pracowników.

§ 8

Do obowiązków Kierowników Działów i osób zatrudnionych na Stanowiskach oraz pracowników wyznaczonych do kierowania pracami komórek organizacyjnych, należy w szczególności:
1) zapewnienie realizacji zadań przez podległą komórkę organizacyjną zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami, decyzjami i pismami ogólnymi Dyrektora,
2) kierowanie oraz organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie działalności komórki organizacyjnej,
3) opracowanie planów działalności dla podległych Działów i komórek organizacyjnych,
4) przeprowadzanie i sporządzanie analiz oraz sporządzanie sprawozdawczości
w zakresie pracy Działu lub komórki organizacyjnej,
5) uzgadnianie zakresu i zasad współpracy podległej komórki organizacyjnej
z innymi komórkami organizacyjnymi,
6) nadzór nad przygotowaniem i wykorzystaniem infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji zadań przez podległą komórkę organizacyjną,
7) nadzór i organizacja zadań statutowych Wojewódzkiego Ośrodka z zakresu podległej komórki,
8) dbałość o uzyskiwanie właściwych wyników ekonomicznych.

§ 9

Do obowiązków pracowników Wojewódzkiego Ośrodka należy w szczególności:
1) właściwe i terminowe wykonywanie przydzielonych zadań,
2) wykonywanie zadań zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, gospodarności
i oszczędności,
3) znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących spraw objętych zakresem zadań,
4) należyte użytkowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych
i eksploatowanych składników majątku Wojewódzkiego Ośrodka,
5) prawidłowe wystawianie i prowadzenie dokumentacji w przydzielonym zakresie działania,
6) przestrzeganie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Wojewódzkim Ośrodku,
7) wykonywanie zaleceń pokontrolnych,
8) sumienne wykonywanie poleceń służbowych przełożonych,
9) pogłębianie własnej wiedzy umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
10) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe,
11) informowanie Dyrektora o wykryciu naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzeniu naruszenia oraz podejmowanie odpowiednich działań,
12) nieudostępnianie innym osobom urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe,
13) stosowanie się ściśle do zasad dotyczących obiegu oraz przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe,
14) prawidłowe archiwizowanie oraz usuwanie danych osobowych,
15) monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych,
16) prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z wymogami bezpieczeństwa informacji,
17) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych,
18) zachowanie w tajemnicy i nierozpowszechnianie innych poufnych informacji, będących w posiadaniu Wojewódzkiego Ośrodka, np. treści zawartych umów, treści zastrzeżonych otrzymanych do postępowań przetargowych, itp.

§ 10

1. Komórki organizacyjne są tworzone i likwidowane przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka w trybie określonym w § 5 ust. 2 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka.
2. Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Ośrodka mogą posiadać strukturę wieloosobową lub jednoosobową.
3. Podstawowym kryterium wyodrębnienia komórki organizacyjnej jest jednorodność powierzonych jej zadań.

§ 11

1. Strukturę wewnętrzną Wojewódzkiego Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. W skład Wojewódzkiego Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw używają następującej symboliki:

1) Dyrektor - D
2) Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Szkoleń - DZ
3) Główny Księgowy - GK
4) Dział Organizacji i Kadr - DOK
5) Stanowisko ds. Obsługi Prawnej - DP
6) Dział Informatyki - DI
7) Dział Obsługi Klienta - DO
8) Stanowisko ds. BHP i PPOŻ. - DB
9) Dział Egzaminowania - DE
10) Koordynator Pracy Zespołu Egzaminatorów - DEK
11) Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów - DN
12) Dział Księgowości i Finansów - GKF
13) Dział Techniczny i Inwestycji - ZT
14) Dział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - ZR
15) Dział Szkoleń - ZS
16) Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych -ZOI

§ 12

1. Do zadań Działu Organizacji i Kadr należy w szczególności:
1)prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, przeszeregowywaniem i szkoleniem pracowników,
2) prowadzenie ewidencji akt osobowych i ewidencji czasu pracy pracowników,
3) sporządzanie planów urlopów, wystawianie kart urlopowych, ewidencja i analiza nieobecności w pracy,
4) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,
5) prowadzenie innych spraw wynikających ze stosunku pracy,
6) prowadzenie sekretariatu,
7) opracowywanie zakresów czynności dla pracowników bezpośrednio podległych Dyrektorowi oraz pozostałych pracowników we współpracy z kierownikiem komórki organizacyjnej i pracownikiem na stanowisku pracy,
8) prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
9) sporządzanie projektów regulaminów wewnętrznych i instrukcji,
10) opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora,
11) obsługa narad, szkoleń wewnętrznych, konferencji,
12) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
13) prowadzenie we współdziałaniu z Działem Technicznym i Inwestycji zaopatrzenia w materiały biurowe i środki bhp,
14) koordynacja działań marketingowych i kontroli wewnętrznej,
15) prowadzenie rejestru skarg i wniosków z jednoczesnym czuwaniem nad terminowym rozpatrywaniem skarg,
16) bieżąca analiza wchodzących w życie aktów prawnych i wykorzystywania nowych przepisów w zakresie pracy Działu Organizacji i Kadr,
17) współpraca ze Stanowiskiem ds. BHP i PPOŻ w zakresie stosowania przepisów bhp i ppoż.,
2. Pracą Działu Organizacji i Kadr kieruje Kierownik lub wyznaczony pracownik.

§ 13

Do zadań Stanowiska ds. Obsługi Prawnej należy wykonywanie obsługi prawnej Wojewódzkiego Ośrodka, a w szczególności:
1) bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących zadań realizowanych przez
Wojewódzki Ośrodek oraz zadań realizowanych przez poszczególne jego komórki
organizacyjne,
2) udzielanie bieżących porad prawnych komórkom organizacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka w zakresie obowiązujących ich przepisów prawnych oraz zmian zachodzących w przepisach prawnych,
3) dbałość o zabezpieczenie interesów Wojewódzkiego Ośrodka poprzez realizację przez niego zadań zgodnie z wymogami prawa,
4) reprezentowanie Wojewódzkiego Ośrodka i jego interesów w postępowaniach układowych i procesowych na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora,
5) udział prawny i reprezentowanie interesów Wojewódzkiego Ośrodka
w postępowaniach windykacyjnych,
6) opiniowanie pod względem prawnym postępowań przetargowych, projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz umów,
7) sprawowanie zastępstwa sądowego.

§ 14

1. Do zadań Działu Informatyki należy w szczególności:
1) wdrażanie systemów teleinformatycznych określonych ustawami
i rozporządzeniami w sprawie przeprowadzenia egzaminów państwowych
na prawo jazdy, nadzorowanie ich pracy i zapewnienie poprawności funkcjonowania,
2) wdrażanie systemów teleinformatycznych niezbędnych do prowadzenia gospodarki finansowej Wojewódzkiego Ośrodka, nadzorowanie i zapewnienie poprawności ich funkcjonowania,
3) wdrażanie innych programów informatycznych niezbędnych do poprawnego
i sprawnego funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka, nadzorowanie
i zapewnienie poprawności ich funkcjonowania,
4) zapewnienie ochrony danych osobowych wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w ramach zadań przez Wojewódzki Ośrodek,
5) wykonywanie zestawień i statystyk egzaminacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka,
6) zapewnienie odpowiedniego doboru i sprawności sprzętu rejestrującego przebieg egzaminów,
7) zapewnienie zgodnego z przepisami prawa przechowywania, przegrywania nagrań zarejestrowanych przebiegów egzaminów,
8) zapewnienie odpowiedniego do wymogów przepisów prawa archiwizowania baz danych Wojewódzkiego Ośrodka pochodzących z użytkowania systemów
teleinformatycznych i programów informatycznych,
9) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych w Wojewódzkim Ośrodku.
2. Pracą Działu Informatyki kieruje Kierownik lub wyznaczony pracownik.
3. Osoba kierująca pracą Działu Informatyki pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji i może pełnić funkcję Administratora Systemów Informacji.

§ 15

Do zadań Stanowiska ds. Obronnych i Informacji Niejawnych należy
w szczególności:
1) realizowanie zadań z zakresu obronności, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, nałożonych zgodnie z właściwością na Wojewódzki Ośrodek, wynikających z przepisów prawa,
2) realizowanie zadań i planów Wojewódzkiego Ośrodka zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
3) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób i mienia,
4) tworzenie planów działania na wypadek zagrożeń osób i mienia,
5) kierowanie pracami Stałego Dyżuru w przypadku jego ustanowienia przez Marszałka Województwa Łódzkiego,
6) prowadzenie spraw w zakresie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienie czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
7) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem pracowników do uczestniczenia w powszechnej samoobronie,
8) prowadzenie szkoleń w zakresie obrony przed zagrożeniami osób i mienia,
9) nadzór i realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 16

1. Do zadań Działu Egzaminowania należy przeprowadzanie zgodnie
z obowiązującymi przepisami egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w szczególności:
1) sprawdzanie tożsamości osób zgłaszających się na egzamin,
2) przeprowadzanie egzaminów teoretycznych i praktycznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
3) prawidłowe wypełnianie dokumentacji związanej z egzaminami zgodnie odrębnymi przepisami,
4) prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
5) sporządzanie protokołów egzaminacyjnych,,
6) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń egzaminatorów,
7) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
8) analizowanie i wdrażanie bieżących aktów prawnych i nowych przepisów,
9) godne reprezentowanie Wojewódzkiego Ośrodka wobec osób egzaminowanych
i osób uczestniczących w egzaminie.
2. Pracą Działu Egzaminowania kieruje Kierownik lub wyznaczony pracownik.
3. Do obowiązków osoby kierującej pracą Działu Egzaminowania należy
w szczególności:
1) organizowanie pracy działu i nadzór nad pracą Koordynatora Pracy Zespołu Egzaminatorów,
2) zapewnienie właściwego i efektywnego wykorzystania możliwości kadrowych
i technicznych do realizacji zadań egzaminowania,
3) opracowanie perspektywicznych planów czasu pracy egzaminatorów
i przedkładanie ich Dyrektorowi do zatwierdzenia,
4) sporządzanie planów urlopowych egzaminatorów,
5) opiniowanie wniosków urlopowych egzaminatorów,
6) dokonywanie na bieżąco korekt w planach urlopowych egzaminatorów,
7) przedkładanie z wyprzedzeniem do Działu Obsługi Klienta informacji o planach obecności egzaminatorów w celu tworzenia i korygowania ramówki planów zapisów na egzaminy,
8) sporządzanie wydruków dobowych i godzinowych planów egzaminów
i przyporządkowanie odpowiedzialnych egzaminatorów,
9) przedkładanie planów egzaminów do akceptacji Dyrektora,
10) sporządzanie wydruków protokół egzaminacyjnych i przedkładanie ich Dyrektorowi do zatwierdzenia.
4. Osobie kierującej pracą Działu Egzaminowania może zostać powierzone pełnienie obowiązków Koordynatora Pracy Zespołu Egzaminatorów.

§ 17

1. Do zadań Stanowiska ds. Nadzoru Egzaminów należy sprawowanie nadzoru nad prawidłowością procesu egzaminowania, a w szczególności:
1) dokonywanie kontroli pracy egzaminatorów,
2) sporządzanie co najmniej raz na kwartał sprawozdania obejmującego ocenę prawidłowości przeprowadzania egzaminów i przedkładanie go Dyrektorowi,
3) przyjmowanie i udzielanie wyjaśnień na skargi składane przez osoby egzaminowane,
4) przerwanie egzaminu w przypadku stwierdzenia, ze egzamin przeprowadzany jest niezgodnie z przepisami,
5) przygotowanie planu corocznych warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów,
6) w ramach przeprowadzanych przez Wojewódzki Ośrodek warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów:
a) nadzór nad przeprowadzeniem części praktycznej egzaminu państwowego
na placu manewrowym i w ruchu drogowym,
b) ocena sposobu przeprowadzenia egzaminu państwowego oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez egzaminatorów.
2. W przypadku nieobecności Egzaminatora Nadzorującego lub złożoności rozstrzyganych problemów, pełnienie jego obowiązków może zostać powierzone innemu egzaminatorowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18

Do zadań Koordynatora Pracy Zespołu Egzaminatorów należy koordynowanie pracy egzaminatorów, a w szczególności:
1) przygotowanie wydruków dobowego planu egzaminów do zatwierdzenia przez Dyrektora,
2) przydzielanie egzaminów poszczególnym egzaminatorom z zachowaniem zasady efektywnego wykorzystania czasu pracy i równego rozdziału pracy,
3) prowadzenie losowania kandydatów na egzamin z wykorzystaniem systemu informatycznego Wojewódzkiego Ośrodka,
4) losowanie zadań egzaminacyjnych zgodnie z procedura prowadzania egzaminów,
5) rozdzielanie przed egzaminem dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów wymaganych dla osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin, także imiennych list tych osób,
6) dokonywanie bieżących zmian w rozdziale pomiędzy egzaminatorów dokumentów, o których mowa w pkt 5,
7) bieżące planowanie godzin pracy oraz dni wolnych egzaminatorów dla zapewnienia prawidłowej realizacji planu egzaminów,
8) weryfikowanie po przeprowadzonym egzaminie dokumentów egzaminacyjnych
w zakresie prawidłowość i kompletność ich wypełnienia oraz przedkładanie Dyrektorowi protokołu egzaminu do zatwierdzenia,
9) prowadzenie i przechowanie dokumentacji egzaminacyjnej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
10) analizowanie i wdrażanie bieżących aktów prawnych i nowych przepisów.

§ 19

1. Do zadań Działu Księgowości i Finansów należy w szczególności:
1) sporządzanie planów finansowych Wojewódzkiego Ośrodka oraz okresowych informacji z ich realizacji,
2) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka oraz niezbędnych urządzeń księgowych,
3) obliczanie wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie dokumentacji płacowej
i innej niezbędnej do rozliczeń ZUS,
4) terminowe i rzetelne przekazywanie wynagrodzeń pracownikom oraz innych składników finansowych wynikających z umów o pracę, regulaminów wewnętrznych i innych wewnętrznych uregulowań,
5) sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących finansów, zatrudnienia i płac
na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka, GUS i jednostek nadzorujących oraz nadrzędnych,
6) współpraca ze Stanowiskiem ds. BHP i PPOŻ w zakresie stosowania przepisów bhp i ppoż.,
7) prowadzenie kasy Wojewódzkiego Ośrodka.
2. Działem Księgowości i Finansów kieruje Główny Księgowy.

§ 20

1. Do zadań Działu Obsługi Klienta należy obsługa osób zgłaszających się
do Wojewódzkiego Ośrodka kandydatów na kierowców i kierowców,
a w szczególności:
1) pobieranie w systemie teleinformatycznym informacji zawartych w profilu kandydata na kierowcę,
2) przyjmowanie od osób zgłaszających się na egzamin, dokumentów w wersji papierowej i informatycznej oraz weryfikacja pod względem ich poprawności,
3) przyjmowanie opłat za egzaminy i rozliczanie ich wspólnie z Działem Księgowości i Finansów,
4) kompletowanie dokumentów osób przystępujących do egzaminu,
5) ewidencjonowanie przy pomocy informatycznych środków technicznych danych osobowych osób przystępujących do egzaminów,
6) sporządzanie projektów planów egzaminów oraz ramowych planów egzaminów
na poszczególne dni, na podstawie informacji uzyskanych z Działu Egzaminowania i od Dyrektora,
7) weryfikacja dokumentów po egzaminie, ewidencja wyników egzaminów,
8) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami, dotyczy wersji papierowej i informatycznej,
9) współpraca z organami wydającymi uprawnienia do kierowania pojazdami,
10) przyjmowanie zapisów na szkolenia oferowane przez Wojewódzki Ośrodek,
11) bieżąca analiza aktów prawnych i wprowadzanie nowych przepisów.
2. Pracą Działu Obsługi Klienta kieruje Kierownik lub wyznaczony pracownik.

§ 21

Do zadań Stanowiska ds. BHP i PPOŻ należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bhp i ppoż. Wojewódzkiego Ośrodka,
4) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, prowadzenie rejestracji, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji wypadków przy pracy,
6) współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników,
7) organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp,
8) opracowywanie tabeli przydziału odzieży roboczej i środków higieny,
9) współpraca z laboratoriami upoważnionymi zgodnie z odrębnymi przepisami
do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposób ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 22

1. Do zadań Działu Technicznego i Inwestycji należy zabezpieczenie materiałowo – techniczne Wojewódzkiego Ośrodka, utrzymywanie w sprawności technicznej pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka służących do przeprowadzania egzaminów oraz innych powierzonych urządzeń technicznych i obiektów,
a w szczególności:
1) przeprowadzanie obsługi codziennej pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka,
2) dokonywanie napraw pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka i innych powierzonych urządzeń technicznych nie wymagających napraw specjalistycznych,
3) konserwacja i dokonywanie napraw wyposażenia Wojewódzkiego Ośrodka nie wymagających obsługi specjalistycznej,
4) przestrzeganie terminów ubezpieczeń obowiązkowych pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka oraz terminów ważności badań technicznych,
5) prowadzenie ewidencji zużycia paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka i urządzeń,
6) kontrola sprawności technicznej pojazdów Ośrodków Szkolenia Kierowców podstawionych do Wojewódzkiego Ośrodka w celu przeprowadzenia z ich wykorzystaniem egzaminów państwowych,
7) prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną oraz środkami czystości,
8) utrzymywanie porządku i czystości na terenie Wojewódzkiego Ośrodka,
9) dokonywanie zakupów materiałów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka,
10) utrzymywanie w należytym stanie stanowisk na placu manewrowym,
11) zarządzanie wynajmem placu manewrowego i pojazdów egzaminacyjnych zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi,
12) prowadzenie Okręgowej Stacji Diagnostycznej i myjni samochodowej,
13) nadzór i współpraca z firmami zewnętrznymi sprawującymi usługi w zakresie dozoru ochrony mienia i utrzymania stanu sanitarnego Wojewódzkiego Ośrodka,
14) przygotowanie dokumentacji wyjściowej do realizacji inwestycji,
15) gromadzenie dokumentacji projektowej,
16) przygotowanie materiałów związanych z rozliczeniem inwestycji, odbiór robót budowlanych i remontowych, przekazanie ich do użytkowania,
17) kontrola i nadzór merytoryczny nad prowadzonymi przez Wojewódzki Ośrodek pracami remontowymi i inwestycyjnymi,
18) uczestniczenie w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówień publicznych,
19) organizowanie postępowań o udzielaniu zamówień publicznych,
20) ewidencjonowanie dokonanych zamówień publicznych.
2. Pracą Działu Technicznego i Inwestycji kieruje Kierownik lub wyznaczony pracownik.

§ 23

1. Do zadań Działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy organizowanie
i przeprowadzanie działań w zakresie promocji i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego określonych w § 3 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 oraz § 3 ust. 2 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka,
1) planowanie, współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi, udział
w zadaniach przejętych lub zleconych Wojewódzkiemu Ośrodkowi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) udział w imprezach społecznych z promocją zagadnień poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym realizowanych poza siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka oraz w dniach i godzinach innych niż dni i godziny pracy Wojewódzkiego Ośrodka,
3) prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów wykorzystanych w związku
z realizacją zadań, w tym materiałów promocyjnych.
2. Zadania z zakresu brd mogą być także wykonywane przez zespoły problemowe powołane przez Dyrektora spośród egzaminatorów.
3. Pracą Działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kieruje Kierownik lub wyznaczony pracownik.

§ 24

1. Do zadań Działu Szkoleń należy:
1) organizacja i przeprowadzanie szkoleń i kursów w zakresie podnoszenia
kwalifikacji osób kierujących pojazdami oraz kursów reedukacyjnych kierowców według planu i typu szkoleń zaplanowanych w zadaniach Wojewódzkiego Ośrodka,
2) organizowanie i przeprowadzanie kursów dla kandydatów na egzaminatorów
i egzaminatorów oraz kandydatów na instruktorów i instruktorów,
3) organizacja i przeprowadzanie kursów i szkoleń wymaganych w okresie próbnym,
4) organizowanie kursów i szkoleń dla pracowników.
2. Dział Szkoleń realizuje zadania należące do jego właściwości przy współpracy z instytucjami i osobami zewnętrznymi.
3. Pracą Działu Szkoleń kieruje Kierownik lub wyznaczony pracownik.
4. Kierowanie pracami działu Szkoleń i Działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego może być łączone.

§ 25

1. Dyrektorowi podlegają:
1) Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Szkoleń,
2) Główny Księgowy,
3) Dział Organizacji i Kadr,
4) Stanowisko ds. Obsługi Prawnej,
5) Dział Informatyki,
6) Dział Obsługi Klienta,
7) Stanowisko ds. BHP i PPOŻ,
8) Dział Egzaminowania,
9) Koordynator Pracy Zespołu Egzaminatorów,
10) Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów.
2. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Szkoleń podlegają:
1) Dział Techniczny i Inwestycji,
2) Dział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
3) Dział Szkoleń,
4) Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych.
3. Głównemu Księgowemu podlega:
1) Dział Księgowości i Finansów.

§ 26

1. Wszystkie komórki organizacyjne Wojewódzkiego Ośrodka obowiązane są
do wzajemnej współpracy w zakresie realizacji zadań wymagających współdziałania.
2. Przy załatwianiu spraw dotyczących zakresu działania dwóch lub więcej komórek organizacyjnych obowiązuje zasada koordynacji i uzgadniania merytorycznego sposobu załatwiania spraw pomiędzy zainteresowanymi komórkami, przy czym komórkę wiodącą wyznacza Dyrektor.

§ 27

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Wojewódzki Ośrodek realizuje zadania odpowiednio do ogłoszonego stopnia zagrożenia w zakresie obowiązków określonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Rozdział III. Zasady podpisywania korespondencji wychodzącej
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 28

Do podpisu Dyrektora zastrzega się:
1) pisma do organu nadzorującego Wojewódzki Ośrodek,
2) pisma zawierające oświadczenia woli w imieniu Wojewódzkiego Ośrodka
w zakresie rozporządzania mieniem, zawierania i rozwiązywania umów o pracę
i umów zewnętrznych,
3) zarządzenia, decyzje i pisma okólne,
4) pisma wynikające z zadań realizowanych przez komórki organizacyjne podległe Dyrektorowi,
5) pisma do organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami.

§ 29

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Szkoleń, Główny Księgowy
i Kierownicy Działów podpisują pisma wynikające z realizacji zadań przez podległe im komórki organizacyjne, z wyłączeniem pism zastrzeżonych do podpisu Dyrektora.

§ 30

1. Dyrektor, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Szkoleń i Główny Księgowy mogą w ramach swojej właściwości upoważnić innych pracowników
do podpisywania korespondencji wychodzącej z Wojewódzkiego Ośrodka.
2. Upoważnienie powinno być udzielone na piśmie z dokładnym wskazaniem rodzaju objętych nim spraw.

§ 31

Zasady sporządzania, aprobowania i wewnętrznego obiegu korespondencji wychodzącej z Wojewódzkiego Ośrodka określa zarządzenie Dyrektora w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

Rozdział IV. Organizacja kontroli wewnętrznej.

§ 32

1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej oraz należyte wykorzystanie wyników kontroli odpowiedzialny jest Dyrektor. Kontrolę wewnętrzną
w stosunku do podległych mu pracowników sprawuje Dyrektor.
2. Czynności kontrolne w zakresie swojego działania wykonują także
w stosunku do podległych im pracowników Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
i Szkoleń i Główny Księgowy.
3. W stosunku do egzaminatorów nadzór i kontrolę sprawuje, w zakresie unormowanym w § 17 Regulaminu Organizacyjnego, Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów.

§ 33

O wynikach kontroli każdorazowo informowany jest Dyrektor.

§ 34

W ramach kontroli pracownikom udzielana jest również pomoc i instruktaż.

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 35

Wątpliwości powstałe na tle interpretacji Regulaminu wyjaśnia Dyrektor.

§ 36

Zmiana postanowień Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§ 37

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd WojewództwaOpublikował: Damian Zabłocki
Publikacja dnia: 21.09.2017
Podpisał: Bogusław Kulawiak
Dokument z dnia: 21.09.2017
Dokument oglądany razy: 10 931