bip.gov.pl
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej WORD w Piotrkowie Trybunalskim

Majątek

Wartości aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

AKTYWA

 

A. Aktywa trwałe

8 784 983,04

w tym:

 

wartości materialne i prawne

rzeczowe aktywa trwałe

8 784 983,04

B. Aktywa obrotowe

12 493 548,37

w tym:

 

zapasy

18 626,32

należności krótkoterminowe

224 338,18

inwestycje krótkoterminowe

12 201 045,97

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

49 537,90

AKTYWA razem:

21 278 531,41

PASYWA

 

A. Kapitał własny

19 862 964,06

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 415 567,35

PASYWA razem:

21 278 531,41Opublikował: Damian Zabłocki
Publikacja dnia: 17.10.2018
Podpisał: Agnieszka Górnisiewicz
Dokument z dnia: 13.09.2017
Dokument oglądany razy: 6 740