bip.gov.pl
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej WORD w Piotrkowie Trybunalskim
To jest wersja archiwalna z dnia 13.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Majątek

Wartości aktywów i pasywów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.

AKTYWA

 

A. Aktywa trwałe

8 840 335,00

w tym:

 

wartości materialne i prawne

rzeczowe aktywa trwałe

8 840 335,00

B. Aktywa obrotowe

11 596 527,66

w tym:

 

zapasy

20 460,57

należności krótkoterminowe

12 724,00

inwestycje krótkoterminowe

11 516 105,37

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

47 237,72

AKTYWA razem:

20 436 862,66

PASYWA

 

A. Kapitał własny

19 204 859,17

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 232 003,49

PASYWA razem:

20 436 862,66Opublikował: Damian Zabłocki
Publikacja dnia: 13.09.2017
Podpisał: Agnieszka Górnisiewicz
Dokument z dnia: 13.09.2017
Dokument oglądany razy: 6 433